„999 sekundės su Alytaus miesto vadovu“ – Vytautas Jastremskas apie apleistų pastatų padėtį Alytuje

Radijo stoties „FM99“ studijoje vyko pokalbis su Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Vytautu Jastremsku. Pokalbio tema – Alytaus miesto apleisti pastatai. Plačiau klausykite pokalbio įraše.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė jau ant­rus me­tus tai­ko mak­si­ma­lų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą už ap­leis­tus ir ne­pri­žiū­rimus pa­sta­tus. Taip nuspren­dė mies­to ta­ry­ba 2015-ai­siais, siek­da­ma įsta­ty­miš­kai su­tram­dy­ti Aly­taus ne­puo­šian­čių pa­sta­tų sa­vi­nin­kus. Ta­čiau ap­leis­ti ir ne­pri­žiū­ri­mi pa­sta­tai be­veik ne­tvar­ko­mi. Per me­tus jų su­ma­žė­jo nuo try­li­kos iki de­šim­ties.

Kaip rašo Alytaus naujienos per metus miesto savivaldybės biudžetas iš nekilnojamojo turto mokesčio gauna apie 1 mln. 400 tūkst. eurų. Pa­gal Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio įsta­ty­mą, me­ti­nis šio mo­kes­čio ta­ri­fas už statinius ga­li bū­ti nuo 0,3 iki 3 proc. jo mo­kes­ti­nės ver­tės, ku­rią yra pa­tvir­ti­nu­si vals­ty­bės įmo­nė Re­gist­rų cen­tras.  Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms su­teik­ta tei­sė nu­sta­ty­ti šį ta­ri­fą at­si­žvel­giant į ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to nau­do­ji­mo pa­skir­tį ir po­bū­dį.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2015-ai­siais pir­mą­kart įsta­ty­miš­kai leis­ti­ną mak­si­ma­lų 3 proc. ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą nu­sta­tė už ap­leis­tus ir ne­pri­žiū­ri­mus pa­sta­tus. Taip sie­kia­ma pri­vers­ti jų sa­vi­nin­kus tvar­ky­tis, nes šie pa­sta­tai da­ro gė­dą mies­tui, o tai vie­na griež­čiau­sių įsta­ty­miš­kų prie­mo­nių tram­dy­ti ap­si­lei­dė­lius.

Radijo stoties „FM99“ studijoje vyko pokalbis su Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Vytautu Jastremsku (AMS nuotr.)

Kai bu­vo nu­sta­ty­tas mak­si­ma­lus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tis už ap­leis­tus ir ne­pri­žiū­ri­mus pa­sta­tus, mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no są­ra­šą to­kių ob­jek­tų, už ku­riuos 2016-ai­siais tu­rė­jo bū­ti mo­ka­mas di­džiau­sias mo­kes­tis. Šis są­ra­šas su­da­ry­tas at­si­žvel­giant į sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čios ap­leis­tų ir ne­pri­žiū­ri­mų pa­sta­tų įver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pa­siū­ly­mus, o ja­me at­si­dū­rė try­li­ka Aly­taus sta­ti­nių.

Ge­gu­žės pa­bai­go­je mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė pa­tvir­tin­ti ap­leis­to ir ne­pri­žiū­ri­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ku­riems ga­li bū­ti tai­ko­mas 3 proc. mo­kes­čio ta­ri­fas, są­ra­šo su­da­ry­mo tvar­kos ap­ra­šą ir jį tvir­tin­ti nurodė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas, taip pat at­si­žvelg­da­mas į sa­vi­val­dy­bė­je vei­kian­čios ko­mi­si­jos pro­to­ko­lą, da­bar pa­tvir­ti­no są­ra­šą ap­leis­tų ir ne­pri­žiū­ri­mų pa­sta­tų, už ku­riuos šį­met rei­kia mo­kė­ti mak­si­ma­lų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­tį.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba 2015-ai­siais pir­mą­kart įsta­ty­miš­kai leis­ti­ną mak­si­ma­lų 3 proc. ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fą nu­sta­tė už ap­leis­tus ir ne­pri­žiū­ri­mus pa­sta­tus (FM99 nuotr.)

Per­nai mi­nė­ta­me są­ra­še bu­vo try­li­ka mies­to sta­ti­nių, da­bar – de­šimt. Du pa­sta­tai S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je, vie­nas Vil­niaus gat­vė­je jau pra­dė­ti tvar­ky­ti ar­ba pa­teik­ti jų tvar­ky­mo pro­jek­tai, tad į juo­dų­jų sta­ti­nių są­ra­šą jie ne­pa­te­ko. Už de­šimt tų pa­čių ap­leis­tų ir ne­pri­žiū­ri­mų sta­ti­nių mak­si­ma­lus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fas bu­vo nu­sta­ty­tas per­nai, to­kį pat jų sa­vi­nin­kams teks mo­kė­ti ir šį­met.

Di­džiau­sio šio mo­kes­čio ta­ri­fo su­lau­kė Ed­var­das Griš­ke­lis už Pul­ko g. 23A val­do­mą neveikiantį lau­ko tu­a­le­tą, ben­dro­vė „Al­vis­ta“ – už ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą Gar­di­no g. 14, ben­dro­vė „Pa­ra­ma“ – už sta­ti­nius Ši­le­lio g. 16, in­di­vi­du­a­lio­ji įmo­nė „El­val­da“ – už sta­ti­nius Dau­gų g. 6, Lai­mio Barš­čio pa­sta­tas Vil­niaus g. 28, ben­dro­vė „Sim­no­la“ – už boi­le­ri­nes To­po­lių g. 11C, To­po­lių g. 5C ir A.Jo­ny­no g. 29A bei ben­dro­vės „Dai­na­vos tur­tai“ du pa­sta­tai Jau­ni­mo par­ke – Par­ko g. 2 buvusio su­si­du­rian­čių au­to­mo­bi­lių at­rak­cio­no sta­ti­niai ir Par­ko g. 4 esan­tis ste­bė­ji­mo punk­tas.  Ka­dan­gi vi­si šie sta­ti­niai jau ant­rus me­tus ap­mo­kes­ti­na­mi mak­si­ma­liu ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čio ta­ri­fu, aki­vaiz­du, jog toks mo­kes­tis jų sa­vi­nin­kų ne­gąs­di­na, sta­ti­niai to­liau sto­vi ap­leis­ti. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bės va­do­vai tu­ri pa­si­aiš­ki­ni­mą gy­ven­to­jams, be­si­pik­ti­nan­tiems to­kiais sta­ti­niais, – įsta­ty­miš­kai pa­da­ry­ta vis­kas.

 

 

Komentarai

komentarai(-ų)