Alytaus miesto garbės pilietis mokytojas Antanas Strazdas sako, visada gerbęs mokinį ( Atnaujinta audio)

Alytaus miesto garbės pilietis mokytojas Antanas Strazdas sako, visada gerbęs mokinį, todėl mano, ir mokiniai jį gerbė. Susitikęs šiandien su jais  mokytojas pasikalba atvirai ir labai didžiuojasi ne tik jais, bet savo trim sūnumis, kurie visi dirba Lietuvoje.  Alytaus miesto garbės piliečio regalijos šių metų Garbės piliečiui Antanui Strazdui bus įteiktos per miesto šventės atidarymą, birželio 13 diną, 17 valandą.

Alytaus miesto garbės piliečiu išrinktas pedagogas Antanas Strazdas

Antanas Strazdas

Antanas Strazdas

Alytaus miesto garbės piliečio vardas už ilgametę pedagoginę veiklą ir mokytojo vardo įprasminimą, jo mokinių gyvenimo sėkmę, pilietiškumo ugdymą ir tautinių idėjų sklaidą suteiktas mokytojui Antanui Strazdui. Garbės piliečio regalijos gerbiamam pedagogui bus suteiktos per Alytaus miesto šventę, birželio 13 d.

Antanas Strazdas – il­ga­me­tis Aly­taus mies­to gim­na­zi­jos (1949-1950), vė­liau Aly­taus 1-osios vi­du­ri­nės, da­bar Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los, buvęs  ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jas, Di­džio­jo Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no ka­va­lie­rius. Gerbiamas pedagogas ki­tą­met švę­s 95 me­tų ju­bi­lie­jų.

 

 

Komentarai

komentarai(-ų)