Greitoji pagalba – skubus vienkartinis padėjimas , o medikų darbas kupinas streso ir adrenalino

Alytus – nedidelis miestas ir į iškvietimo vietą galima greitai nuvažiuoti, tačiau važiavimas apsunksta, kai kelyje sutinkami vairuotojai nesiteikia praleisti greitosios medicinos pagalbos automobilio.  Žinoma, yra vairuotojų, kurie, vos tik pamato automobilį su švyturėliais, iš tolo traukiasi į kelkraštį. Aly­tu­je nuo­lat bu­di 5 ir dar 2 grei­to­sios pa­gal­bos bri­ga­dos Laz­di­juo­se Fm99 pasakoja Alytaus greitosios pagalbos direktorius Aleksandras Bružas.

Alytaus greitosios pagalbos direktorius Aleksandras Bružas.

Vis dar su­lau­kia­ma dau­gy­bės vy­res­nio am­žiaus žmo­nių skam­bu­čių, ku­rie no­ri tie­siog pa­si­kon­sul­tuo­ti. Me­di­kų pa­ste­bė­ji­mu,ypač gar­baus am­žiaus žmo­nės nie­kaip ne­no­ri su­pras­ti, kad grei­to­ji pa­gal­ba skir­ta ūmios būk­lės čia ir da­bar at­ve­ju.Greitosios medicinos pagalbos automobilyje yra visa aparatūra ir priemonės, kurių gali prireikti skubiai pirminei pagalbai. Žmonės neturėtų pamiršti, kad ši pagalba yra kviečiama ne gydyti ar receptams rašyti, kaip kartais dar žmonės mano. Greitosios pagalbos specialistų darbas nėra statyti lašines pagal iškvietimą ir jie neturi ką veikti pas karščiuojančiuosius. Jei dirba poliklinika, visada reikia kreiptis į ją, o greitoji kviečiama tik tais atvejais, kai reikalinga skubi vienkartinė pagalba. Kai greitoji pagalba iškviečiama ne visai pagal paskirtį poliklinikos darbo valandomis, nuvykus į priimamąjį gali tekti susimokėti. Nors už greitąją medicinos pagalbą mokėti nereikia.

 

GMP sto­ty­je dir­ban­ti Ire­na La­bu­kie­nė ir vyr. slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė Ri­ta Pa­vi­lo­ny­tė . Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.

Per birželio  karščius buvo labai paūmėjusios lėtinės ligos, žmonės skundėsi dėl spaudimo, svaigimo, pykinimo. Tuomet ir iškvietimų buvo nepaprastai daug pasakoja vyr. slaugos administratorė Rita Pavilonytė. Didelė problema yra iškvietimai dėl gatvėje gulinčių asmenų, kurie dažnai būna girti ir jiems tokia pagalba net nereikalinga. Kai kas nors paskambina ir praneša apie gatvėje gulintį žmogų, dispečerė visų pirma paprašo prieiti prie gulinčiojo ir įsitikinti, ar jam reikia pagalbos, nes į vietą nuvykę medikai dažnai būna iškeikti, kad prižadino pailsėti viešoje vietoje nusprendusį asmenį, kuris atsikelia, paeina pora metrų ir vėl ant žemės įsitaiso. Tuomet vėl būna kviečiama greitoji pagalba, nors jos visai nereikia, taip gaištamas laikas, kuris būtų naudingiau panaudotas tikrai svarbiems iškvietimams.Girti, benamiai, kartais net pavojingi asmenys yra nemenkas rūpestis, su kuriuo susiduria greitosios medicinos pagalbos darbuotojai. Šiais laikais nebėra blaivyklų ir dažnai nėra kur padėti girto žmogaus, nežinančio net savo adreso.

Komentarai

komentarai(-ų)