„Gyvas miestas“ – Daugų miestelio bendruomenė lieka neišgirsta

Aplinkos ministro įsa­ky­me skel­bia­ma, kad nuo bir­že­lio 21 die­nos iki plau­kio­ji­mo se­zo­no pa­bai­gos Di­džiu­lio (Dau­gų) eže­re bus lei­džia­ma plau­kio­ti as­me­ni­niais, pra­mo­gi­niais ir spor­ti­niais lai­vais, va­ro­mais vi­daus de­gi­mo va­rik­liais, tu­rin­čiais van­dens srau­to pom­pą.

Apie susidariusią situaciją radijo stoties „FM99“ laidoje „Gyvas miestas“ kalbėjomės su Daugų seniūne Irma Kašėtiene. Seniūnė pripažino, kad ši problema vasaros sezono metu yra labai aktuali ir neramina ne tik vietos gyventojus, bet ir atvykusius atostogautojus. Miestelio bendruomenė savo nuomonę išreiškė surinkusi parašus, kurių surinkta daugiau nei 800, su prašymu panaikinti ministro įsakymą. Didžiausia problema yra tai, kad  pati bendruomenė palikta likimo valiai ir jokių atsakymų kol kas iš ministerijos nesulaukta. Kaip sakė Daugų seniūnė Irma Kašėtienė, dabartiniu metu daugiausia patys gyventojai fiksuoja daromus pažeidimus ir perduoda atsakingoms institucijoms.

Pa­gal dy­dį ant­ras Aly­taus ra­jo­ne Dau­gų eže­ras yra 912 hek­ta­rų plo­to, sa­vo for­ma pri­me­na iš­tį­su­sią „H“ rai­dę. Eže­ro vi­du­ti­nis gy­lis 13,2 met­ro, o di­džiau­sias 44 met­rai.

2012 me­tais at­lik­to­je „Ap­lin­ko­sau­gos są­ly­gų plau­kio­ti plau­kio­ji­mo prie­mo­nė­mis van­dens tel­ki­niuo­se įver­ti­ni­mas ir ap­lin­ko­sau­gi­nių kri­te­ri­jų pa­ren­gi­mas“ ata­skai­to­je ra­šo­ma, kad Dau­gų eže­ras, ver­ti­nant jo pa­ties ir su juo be­si­ri­bo­jan­čių te­ri­to­ri­jų fi­zi­nių, mor­fo­met­ri­nių ir bio­lo­gi­nių ypa­ty­bių vi­su­mą, yra uni­ka­lus di­de­lės gam­to­sau­gi­nės ver­tės kraš­to­vaiz­džio ele­men­tas bei gam­ti­nis kom­plek­sas.

Ja­me gy­ve­na į Lie­tu­vos rau­do­ną­ją kny­gą įra­šy­tas di­dy­sis baub­lys bei re­ti au­ga­lai, Ber­no kon­ven­ci­jos sau­go­mos žu­vų rū­šys se­lia­va, ša­mas.

Eže­ro pa­kran­tės jau se­niai ta­pu­sios po­il­sia­vie­tė­mis, pa­mėg­to­mis tiek vie­ti­nių, tiek iš vi­sos ša­lies ir už­sie­nio at­vyks­tan­čių po­il­siau­to­jų.

Dau­giš­kiai su van­dens mo­to­cik­lais pa­mėg­ta­me sa­vo eže­re jau yra su­si­dū­rę anks­čiau. Vie­ti­niams gy­ven­to­jams ne­pa­ti­ko jų ke­lia­mas triukš­mas, ki­tų po­il­siau­to­jų in­te­re­sų ne­pai­sy­mas – plau­kio­ji­mas per ar­ti Dau­gų mies­te­lio bei pa­kran­čių (ypač mau­dyk­lių), di­de­lis grei­tis, ne­prog­no­zuo­ja­ma ju­dė­ji­mo kryp­tis, van­dens mo­to­cik­li­nin­kų plau­kio­ji­mas iš­gė­rus bei ele­men­ta­rių plau­kio­ji­mo ir sau­gos tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mas. Žmo­nės dar ne­už­mir­šo prieš sep­ty­ne­rius me­tus per Žo­li­nę įvy­ku­sios ne­lai­mės, kai van­dens mo­to­cik­las sun­kiai su­ža­lo­jo ka­te­rio trau­kia­ma pa­dan­ga plau­ku­sį vy­rą.

2011 me­tais ne­no­rė­da­mi taiks­ty­tis su van­dens mo­to­cik­lų ke­lia­mo­mis pro­ble­mo­mis, dau­giš­kiai su­rin­ko virš 400 pa­ra­šų, or­ga­ni­za­vo pi­ke­tą prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, ku­rio me­tu ben­druo­me­nės ak­ty­vis­tai ra­gi­no už­draus­ti van­dens mo­to­cik­lų ir ka­te­rių su ga­lin­gais va­rik­liais plau­kio­ji­mą Dau­gų eže­re.

Tą­kart tiks­las bu­vo pa­siek­tas – plau­kio­ti van­dens mo­to­cik­lais Dau­gų eže­re bu­vo už­draus­ta.

Patikslinus Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, papildytas vandens telkinių, kuriuose leidžiama plaukioti tam tikromis plaukiojimo priemonėmis,  sąrašas. Nuo šiol Zaraso, Talkšos, Didžiulio (Daugų), Galuonų ir Arino ežeruose bei Kupiškio tvenkinyje leidžiama plaukioti asmeniniais, pramoginiais ir sportiniais laivais, varomais vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą. Didžiulio (Daugų), Galuonų ir Arino ežeruose galima plaukioti nuo birželio 21 d. iki plaukiojimo sezono pabaigos, Arino ežere – ne arčiau kaip 200 m nuo kranto ties Asvejos regioninio parko riba.

Pakeistosiose Aplinkosaugos sąlygose plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis numatyta, kad jos netaikomos įrengiant įrenginius ar statant statinius vandens telkiniuose. Be to, pasikeitė kelios šiame dokumente vartotos sąvokos. „Navigacijos sezoną“ pakeitė „plaukiojimo sezonas“, kuris apibrėžiamas kaip laikotarpis nuo ledo ištirpimo vandens telkinyje iki ledo dangos susidarymo. Jeigu nesusidaro pastovi ledo danga, šis sezonas trunka nuo balandžio 1 d. iki vasario 1 d. Ši sąvoka nustatyta atsižvelgus į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos informaciją apie ledo dangos susidarymą, taip pat į vandens paukščių migracijos pradžią, žuvų neršto laikotarpiu nustatytus draudimus. Sąvoka „vandens motociklai“, atsižvelgus į Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso nuostatas, pakeista „asmeniniai, pramoginiai ir sportiniai laivai, varomi vidaus degimo varikliais, turinčiais vandens srauto pompą“.

Komentarai

komentarai(-ų)