„Gyvas miestas“ – kartu iš­pil­dy­ki­me „Sva­jo­nės“ sva­jo­nę!

Jau Gruo­džio 2-osios va­ka­rą, vos tik Alytaus Ro­tu­šės aikš­tė­je bus įžieb­ta ka­lė­di­nė eg­lė, mies­to te­at­re pra­si­dės ka­lė­di­nis lab­da­ros va­ka­ras „Iš­pil­dy­ki­me „Sva­jo­nės“ sva­jo­nę“. Ja­me kon­cer­tuos Mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“. Plačiau apie šį vakarą ir akciją kalbėjome su Zontos klubo prezidente Inga Daukšiene. Plačiau klausykite pokalbio.

Jau Gruo­džio 2-osios va­ka­rą, Alytaus mies­to te­at­re pra­si­dės ka­lė­di­nis lab­da­ros va­ka­ras „Iš­pil­dy­ki­me „Sva­jo­nės“ sva­jo­nę“

Surinktos ir rėmėjų aukojamos lėšos bus skirtos simfoniniam orkestrui „Svajonė“ – išpildyti „Svajonės“ svajonę: suteikti galimybę pirmą kartą 60 vaikų orkestrui sudalyvauti tarptautiniame konkurse.

„Ka­lė­di­niai lab­da­ros va­ka­rai Aly­tu­je jau ta­po tra­di­ci­ja. Šie­met jį or­ga­ni­zuo­ja tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Zon­ta“ Aly­taus klu­bo na­rės. Kvie­čia­me aly­tiš­kius at­ei­ti į kon­cer­tą ir pa­lai­ky­ti drą­sius, veik­lius, kū­ry­bin­gus jau­nus mu­zi­kan­tus. Rink­si­me lė­šas, kad ko­lek­ty­vas ga­lė­tų da­ly­vau­ti tarp­tau­ti­nia­me mu­zi­ki­nia­me kon­kur­se bei įsi­gy­ti nau­jų in­stru­men­tų. Be ki­ta ko, no­ri­me pa­dė­ti „Sva­jo­nei“ dar pla­čiau iš­skleis­ti spar­nus“, – sa­ko „Zon­tos“ Aly­taus klu­bo pre­zi­den­tė In­ga Dauk­šie­nė.

Labdaros vakarą rengia „Zontos“ Alytaus klubas. Vakaro rėmėjai – Alytaus „Rotary“ ir Dzūkijos LIONS klubai. Kvietimus platina „Zontos“ klubo narės. Informacija teikiama tel. 8 611 45 815.

Komentarai

komentarai(-ų)