Iš pareigų pasitraukė Alytaus miesto mero patarėjas R. Jančiauskas

Iš pareigų pasitraukė Alytaus miesto mero patarėjas R. Jančiauskas

R. Jančiauskas

R. Jančiauskas

Vakar buvo paskutinė Alytaus miesto mero Jurgio Krasnicko patarėjo Raimondo Jančiausko darbo diena. Iš pareigų jis pasitraukė savo noru. Jam iškelta baudžiamoji byla, kuri nagrinėti perduota Šiaulių apygardos teismui.

Nuo 2011-ųjų bir­že­lio Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Šiau­lių val­dy­ba ir Tel­šių po­li­ci­ja at­li­ko iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ria­me, be ki­tų įta­ria­mų­jų as­me­nų, bu­vo ir Raimondas Jan­čiaus­kas. Jam pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, di­de­lės ver­tės suk­čia­vi­mo ir po­vei­kio liu­dy­to­jui. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­lia­vo Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra. R. Jančiausko tė­vas,  Aly­tu­je gy­ve­nan­tis Kęs­tu­tis Jan­čiaus­kas, kaltinamas do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ir suk­čia­vi­mu stam­biu mas­tu. Abiem gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki aš­tuo­ne­rių me­tų.

 

Komentarai

komentarai(-ų)