„Ne tu vienas kelyje“ – kaip lietinga žiema atsiliepia automobilių padangoms

Padanga

Per parą užregistruotas 1 įskaitinis eismo įvykis. Išaiškinti 32 kelių eismo taisyklių pažeidimai:

11 greičio viršijimų;

2 pėsčiųjų pažeidimai;

15 kelio ženklų-ženklinimo reikalavimų nevykdymų;

3 be draudimo;

1 kitas pažeidimas.

———–

Jau be­veik pu­sę žie­mos lai­ko­si ne­įp­ras­tai šil­ti orai, ir vai­ruo­to­jus tai ver­čia pa­grįs­tai ne­ri­mau­ti: va­ži­nė­jant ke­liais, ku­rių ne­den­gia nei snie­gas, nei le­das, grei­čiau dy­la žieminės automobilio padangos, o tai gre­sia ne­nu­ma­ty­to­mis iš­lai­do­mis.

Specialistai teigia, kad l­abiau ne­ri­mau­ti tu­rė­tų dyg­liuo­tų padangų, ku­rioms dyg­liai bu­vo įtai­sy­ti kur nors ga­ra­že, daž­nai – pa­čių vai­ruo­to­jų, ne­si­lai­kant rei­kia­mų tech­no­lo­gi­jų, sa­vi­nin­kai. Ki­ta ver­tus, to­kie dyg­liai ga­li iš­laks­ty­ti ne tik ta­da, kai lau­ke šil­ta ir ke­lio dan­ga nė­ra pa­deng­ta snie­gu ar le­du, bet ir per di­džiau­sius spei­gus. Tai – ne­ko­ky­biš­ko dyg­lia­vi­mo re­zul­ta­tas. Anot specialistų, tokiomis žiemos sąlygomis nau­do­ja­mas au­to­mo­bi­lių „apa­vas“ esant aukš­tai tem­pe­ra­tū­rai iš ti­krų­jų su­si­ne­šio­ja grei­čiau nei va­sa­ri­nis, nes yra pa­ga­min­tas iš minkš­to mi­ši­nio.

Tuo tarpu ant neskubančios ateiti žiemos padangų pardavėjai nepyksta – esą pavyzdingi vairuotojai žiemines padangas įsigijo dar rudenį, o patys taupiausieji, kaip įprastai, jų nupirks tik pasnigus. Nors lyja, o ne sninga vairuotojai vis tiek perka žiemines padangas. Padangų pardavėjai sako, kad pavyzdingiausi vairuotojai žieminėmis padangomis apsirūpina iki lapkričio, dabar ateina tik atsitiktiniai pirkėjai. Be to, esant pliusinei temperatūrai ir su žieminėmis padangomis reikia važinėti atsargiai. Pasak specialistų, esant lietui ir pliusinei temperatūrai važiuoti reikėtų atsargiau, pasirinkti saugesnį atstumą iki kito automobilio, nes stabdymo kelias truputį slidesnis.

Delfi ir gazas.lt informacija

Komentarai

komentarai(-ų)