• Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – penki metai kalėjimo už „ligą“

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   ALYTAUS NAUJIENOS „Yra vi­di­nė at­sa­ko­my­bė už tai, kaip gy­ve­na­me. Ne­rei­kia ti­kė­tis, kad kaž­kas pa­da­rys už mus. Vie­toj kritikos sa­vo mies­tui su­kur­ki­me mes, kiek­vie­nas aly­tiš­kis, po ma­žą da­ly­ką jo la­bui“, – sa­ko „Ra­mū­nas HAiR“ įkū­rė­jas Ra­mū­nas […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – ką žada priimtos naujojo Darbo kodekso pataisos?

    Seimas priėmė nuo liepos įsigaliosiančio naujojo Darbo kodekso pataisas. Beveik visoms joms yra pritarusi Trišalė taryba. Už balsavo 84 Seimo nariai, prieš 10, o susilaikė 29. Po paskutinių pakeitimų Kodekse numatyta nauja atostogų skyrimo tvarka – jos galės trukti 20 darbo dienų, jeigu dirbama 5 dienas per savaitę, arba 24 dienos, dirbant 6 dienas. Darbuotojai […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – ar nauji pastatai pritrauktų investicijų į Alytų?

  ALYTAUS NAUJIENOS: Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je bus svars­to­mas klau­si­mas dėl ga­my­bi­nio pa­sta­to Pra­mo­nės par­ke pro­jek­ta­vi­mo vie­ti­nio biu­dže­to lė­šo­mis. Toks spren­di­mo pro­jek­tas pa­reng­tas savivaldybės va­do­vams įsi­ti­ki­nus nau­jų, mo­der­nių pa­tal­pų po­rei­kiu bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams. Jų sumany­mui pri­ta­ria Ūkio mi­nis­te­ri­jos, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vai, tvir­ti­nan­tys, kad at­si­ra­sian­čios ver­sli­nin­kams siū­lin­ti­nos pa­ruoš­tos pra­mo­ni­nės pa­tal­pos Aly­tų pa­da­ry­tų kon­ku­ren­cin­gą ša­ly­je, nes to­kių […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“: Alytaus polikliniką paliko di­rek­to­rius Vi­ta­li­jus Ko­va­lio­vas

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. „ALYTAUS NAUJIENOS“: Šis pir­ma­die­nis, ge­gu­žės 15-oji, bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios viešo­sios įstai­gos Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riui Vi­ta­li­jui Ko­va­lio­vui. Jo ka­den­ci­ja bai­gia­si bir­že­lio 30-ąją, ta­čiau po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius mies­to val­džios pa­si­pra­šė at­lei­džia­mas anks­čiau ša­lių su­si­ta­ri­mu. […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – gali tekti mokėti rin­klia­vą už at­lie­kas avari­nės būk­lės gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se

  ALYTAUS NAUJIENOS: „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė ne vie­no aly­tiš­kio skun­das dėl mo­ka­mos rin­klia­vos už at­lie­kas avari­nės būk­lės gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se. Iki šiol Alytaus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui pa­tei­kus sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų išduo­tas ava­ri­nę gy­ve­na­mo­jo na­mo būk­lę liu­di­jan­čias pa­žy­mas to­kio tur­to savinin­kai nuo šiukš­lių mo­kes­čio bu­vo at­lei­džia­mi 100 proc. Da­bar gyvenamojo na­mo ava­ri­nei būk­lei nusta­ty­ti žmo­nėms teks sam­dy­ti […]