• Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – kada bus baigtos tvarkyti Alytaus miesto gatvės ?

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. FM99: Tiek Alytaus miesto gyventojai, tiek svečiai pastebi vis daugiau tvarkomų gatvių. Apie tai „FM99“ eteryje pokalbis su Alytaus miesto savivaldybės Statybos skyriaus vyriausiuoju specialistu Sigitu Stumbru. Jotvingių gatvės rekonstrukcija Pasak Sigito Stumbro, liepos mėnesį darbininkai […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – ar alytiškiai gali tikėtis atgauti permokėtus pinigus iš šilumos tiekėjų?

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   Alytaus naujienos Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas at­me­tė Aly­tu­je cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą tie­kian­čios ben­dro­vės „Li­tes­ko“ ape­lia­ci­nį skun­dą dėl Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mo, ku­riuo ne­bu­vo pa­nai­kin­tas ši­lu­mos tie­kė­jams ne­pa­lan­kus Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos nu­ta­ri­mas. Sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­ta su­tar­tis […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – draugystė tarp Alytaus ir Japonijos stiprėja. Japoniją žavės „Aušrinės“ šokėjos ir Alytaus dziudo sportininkai

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. FM99: Bendrystė tarp Alytaus ir Japonijos stiprėja. Alytaus miesto vicemero Tautvydo Tamulevičiaus teigimu: „Hiratsuka – miestas, su kuriuo po truputį mezgasi graži draugystė. Pradedam draugystę nuo kultūrinių mainų“. Į Hiratsuka mieste vyksiantį „Tanabata“ festivalį ir jo […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“: Alytaus S. Kudirkos ligoninėje sveikti bus daug maloniau – su­re­mon­tuo­tas vi­sas vidaus li­gų kor­pu­sas

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ofi­cia­liai ati­da­ry­tas su­re­mon­tuo­tas Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vi­daus ligų 2-asis sky­rius, įsi­kū­ręs penk­ta­me vi­daus li­gų kor­pu­so aukš­te. Tai bu­vo pas­ku­ti­nis ne­at­nau­jin­tas skyrius šia­me 1972-ai­siais pa­sta­ty­ta­me pen­kia­aukš­čia­me kor­pu­se. Kaip su­re­mon­tuo­to Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – penki metai kalėjimo už „ligą“

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   ALYTAUS NAUJIENOS „Yra vi­di­nė at­sa­ko­my­bė už tai, kaip gy­ve­na­me. Ne­rei­kia ti­kė­tis, kad kaž­kas pa­da­rys už mus. Vie­toj kritikos sa­vo mies­tui su­kur­ki­me mes, kiek­vie­nas aly­tiš­kis, po ma­žą da­ly­ką jo la­bui“, – sa­ko „Ra­mū­nas HAiR“ įkū­rė­jas Ra­mū­nas […]