• Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – draugystė tarp Alytaus ir Japonijos stiprėja. Japoniją žavės „Aušrinės“ šokėjos ir Alytaus dziudo sportininkai

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. FM99: Bendrystė tarp Alytaus ir Japonijos stiprėja. Alytaus miesto vicemero Tautvydo Tamulevičiaus teigimu: „Hiratsuka – miestas, su kuriuo po truputį mezgasi graži draugystė. Pradedam draugystę nuo kultūrinių mainų“. Į Hiratsuka mieste vyksiantį „Tanabata“ festivalį ir jo […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“: Alytaus S. Kudirkos ligoninėje sveikti bus daug maloniau – su­re­mon­tuo­tas vi­sas vidaus li­gų kor­pu­sas

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį ofi­cia­liai ati­da­ry­tas su­re­mon­tuo­tas Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Vi­daus ligų 2-asis sky­rius, įsi­kū­ręs penk­ta­me vi­daus li­gų kor­pu­so aukš­te. Tai bu­vo pas­ku­ti­nis ne­at­nau­jin­tas skyrius šia­me 1972-ai­siais pa­sta­ty­ta­me pen­kia­aukš­čia­me kor­pu­se. Kaip su­re­mon­tuo­to Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – penki metai kalėjimo už „ligą“

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   ALYTAUS NAUJIENOS „Yra vi­di­nė at­sa­ko­my­bė už tai, kaip gy­ve­na­me. Ne­rei­kia ti­kė­tis, kad kaž­kas pa­da­rys už mus. Vie­toj kritikos sa­vo mies­tui su­kur­ki­me mes, kiek­vie­nas aly­tiš­kis, po ma­žą da­ly­ką jo la­bui“, – sa­ko „Ra­mū­nas HAiR“ įkū­rė­jas Ra­mū­nas […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – ką žada priimtos naujojo Darbo kodekso pataisos?

    Seimas priėmė nuo liepos įsigaliosiančio naujojo Darbo kodekso pataisas. Beveik visoms joms yra pritarusi Trišalė taryba. Už balsavo 84 Seimo nariai, prieš 10, o susilaikė 29. Po paskutinių pakeitimų Kodekse numatyta nauja atostogų skyrimo tvarka – jos galės trukti 20 darbo dienų, jeigu dirbama 5 dienas per savaitę, arba 24 dienos, dirbant 6 dienas. Darbuotojai […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – ar nauji pastatai pritrauktų investicijų į Alytų?

  ALYTAUS NAUJIENOS: Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je bus svars­to­mas klau­si­mas dėl ga­my­bi­nio pa­sta­to Pra­mo­nės par­ke pro­jek­ta­vi­mo vie­ti­nio biu­dže­to lė­šo­mis. Toks spren­di­mo pro­jek­tas pa­reng­tas savivaldybės va­do­vams įsi­ti­ki­nus nau­jų, mo­der­nių pa­tal­pų po­rei­kiu bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams. Jų sumany­mui pri­ta­ria Ūkio mi­nis­te­ri­jos, „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ at­sto­vai, tvir­ti­nan­tys, kad at­si­ra­sian­čios ver­sli­nin­kams siū­lin­ti­nos pa­ruoš­tos pra­mo­ni­nės pa­tal­pos Aly­tų pa­da­ry­tų kon­ku­ren­cin­gą ša­ly­je, nes to­kių […]