• Įrašas

  „Pirmas puslapis“: Alytaus polikliniką paliko di­rek­to­rius Vi­ta­li­jus Ko­va­lio­vas

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. „ALYTAUS NAUJIENOS“: Šis pir­ma­die­nis, ge­gu­žės 15-oji, bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios viešo­sios įstai­gos Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riui Vi­ta­li­jui Ko­va­lio­vui. Jo ka­den­ci­ja bai­gia­si bir­že­lio 30-ąją, ta­čiau po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius mies­to val­džios pa­si­pra­šė at­lei­džia­mas anks­čiau ša­lių su­si­ta­ri­mu. […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – gali tekti mokėti rin­klia­vą už at­lie­kas avari­nės būk­lės gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se

  ALYTAUS NAUJIENOS: „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė ne vie­no aly­tiš­kio skun­das dėl mo­ka­mos rin­klia­vos už at­lie­kas avari­nės būk­lės gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se. Iki šiol Alytaus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui pa­tei­kus sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų išduo­tas ava­ri­nę gy­ve­na­mo­jo na­mo būk­lę liu­di­jan­čias pa­žy­mas to­kio tur­to savinin­kai nuo šiukš­lių mo­kes­čio bu­vo at­lei­džia­mi 100 proc. Da­bar gyvenamojo na­mo ava­ri­nei būk­lei nusta­ty­ti žmo­nėms teks sam­dy­ti […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – Pernai savivaldybės nepanaudojo 140,8 mln. eurų, skirtų piniginei socialinei paramai

  ALYTAUS NAUJIENOS: Vakar oficialiai atidaryta praplėsta Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės Konsultacijų poliklinika. Jos plotas gydytojų ir pacientų patogumui padidėjo beveik 330 kv. metrų. Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos ligoni­nė­je Kon­sul­ta­ci­jų po­li­kli­ni­ka bu­vo įkur­ta 2002-ai­siais. Jo­je ėmė dirb­ti įvai­rių sri­čių gy­dy­to­jai. Ta­čiau bė­gant lai­kui pa­ste­bė­ta, kad su­au­gu­sie­siems ir vai­kams skir­to­je polikliniko­je jau ne­be­už­ten­ka 1 tūkst. 95 kv. met­rų […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – Lietuvos pajūryje pagaliau nereikės ieškoti krūmų, – kas 150-200 metrų pliaže bus pastatyti tualetai

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. ALYTAUS NAUJIENOS: Pra­ėju­siais me­tais star­ta­vo Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tas nau­ja­sis po­li­ci­jos veik­los mo­de­lis, ku­riuo siekia­ma veiks­min­ges­nio re­a­ga­vi­mo į tei­sės pa­žei­di­mus. To­kiu bū­du daugiau pa­rei­gū­nų pat­ru­liuoja ap­tar­nau­ja­mo­se te­ri­to­ri­jo­se.  Nau­ja­sis mo­de­lis Aly­taus ap­skri­ties vyriausio­jo po­li­ci­jos […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – Alytuje, Žaliojoje gatvėje, planuoto tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro, le­dai­nės ar ka­vi­nės greičiausiai nebus

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.   ALYTAUS NAUJIENOS: 2013-ųjų pa­va­sa­rį pra­si­dė­jus in­ten­sy­viai Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jai at­si­vė­rė jos skur­das, ypač nuo Kau­no gat­vės pu­sės. Ža­lio­jo­je gat­vė­je, ne­to­li Van­dens ta­ko, vie­na­me ap­leis­ta­me na­me bu­vo ap­si­gy­ve­nę įtar­ti­nos re­pu­ta­ci­jos žmo­nės, pas juos rin­ko­si ne­aiš­ki pub­li­ka, […]