• Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – gripo gydyti antibiotikais NEGALIMA!

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. Šį kartą ne tik www.fm99.lt, bet ir spaudoje nemažai rašoma apie gripą, kuris negailestingai keliauja per Lietuvos miestus ir į lovas guldo ir jaunus, ir senus. Norėdami kuo greičiau pasveikti, žmonės vis dažniau mėgina gydytis antibiotikais, […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla tapo konflikto priežastimi tarp rajono valdžios ir gyventojų

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. ALYTAUS NAUJIENOS: Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, sau­sio 14-ąją, Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus sa­lė­je bu­vo su­reng­tas Aly­taus ra­jo­ne vei­ku­sios Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos stei­gia­ma­sis su­si­rin­ki­mas. Siek­da­mi iš­sau­go­ti šios mo­kyk­los, vie­nin­te­lio to­kios pa­skir­ties ra­jo­no ob­jek­to, įra­šy­to į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą, […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – Skulptorius Saulius Lampickas antrą kartą apdovanotas prestižiniu Aukso vainiku

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose. ALYTAUS NAUJIENOS: Tri­jų ka­ra­lių die­ną Jo­na­vos kul­tū­ros cen­tro Me­no ga­le­ri­jo­je ap­do­va­no­ti res­pub­li­ki­nės kon­kur­si­nės liau­dies dai­lės pa­ro­dos „Auk­so vai­ni­kas“ lau­re­a­tai. Pres­ti­ži­nį ap­do­va­no­ji­mą liau­dies vaiz­di­nė­je dai­lė­je už skulp­tū­ras pel­nė aly­tiš­kis liau­dies me­ni­nin­kas skulp­to­rius Sau­lius Lam­pic­kas. Tai jau ant­ras […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“ – Naujose keleivių vežimo taisyklėse daugiau laisvės

  Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.     Per dvidešimt įvairaus amžiaus alytiškių sekmadienį, pasaulinę ruonių dieną, pusiaudienį prie mažosios Dailidės ežerėlio Naujuosius metus pradėjo kupini ryžto, drąsos ir naujų išbandymų – išsimaudė lediniame vandenyje. Daugeliui jų tai nebuvo pirmasis kartas. Alytaus […]

 • Įrašas

  „Pirmas puslapis“: Metų gaminio apdovanojimuose Alytaus įmonėms atiteko keturi aukso medaliai

  ALYTAUS NAUJIENOS: Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja (LPK) bai­gian­tis me­tams tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ja ša­lies Me­tų gaminius, ver­sle ir vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je nu­si­pel­niu­sius as­me­nis bei sėk­min­gai dir­bu­sias ir ino­va­ty­vias įmo­nes. Tarp ša­lies ly­de­rių pa­te­ko ir aly­tiš­kiai, ku­rie pel­nė LPK ap­do­va­no­ji­mus. LPK kon­kur­sas „Lietuvos me­tų ga­mi­nys“ ša­lies ver­slo ben­druo­me­nė­je lai­ko­mas svar­biau­siu įvy­kiu ir jo kas­met laukiama. Kon­kur­so tiks­las – di­din­ti aukš­tos […]