„Pirmas puslapis“: Alytaus polikliniką paliko di­rek­to­rius Vi­ta­li­jus Ko­va­lio­vas

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

„ALYTAUS NAUJIENOS“:

Šis pir­ma­die­nis, ge­gu­žės 15-oji, bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios viešo­sios įstai­gos Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riui Vi­ta­li­jui Ko­va­lio­vui. Jo ka­den­ci­ja bai­gia­si bir­že­lio 30-ąją, ta­čiau po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius mies­to val­džios pa­si­pra­šė at­lei­džia­mas anks­čiau ša­lių su­si­ta­ri­mu.

V.Ko­va­lio­vas, lai­mė­jęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są, po­li­kli­ni­kai pra­dėjo va­do­vau­ti 2010-ųjų lie­pos pra­džio­je. Prieš tai dir­bo Pa­ne­vė­žio te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos Kon­tro­lės ir eksper­ti­zės sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ju. Tuo­met į vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus parei­gas, va­do­vau­jan­tis Svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų įsta­ty­mu, bu­vo pa­skir­tas ne­ter­mi­nuo­tam laikotarpiui.  2012-ųjų lie­pos 1-ąją įsi­ga­lio­jo šio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mas, pa­gal ku­rį svei­ka­tos prie­žiū­ros įstaigų va­do­vams nu­ma­ty­ta pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­ja. V.Ko­va­lio­vo va­do­va­vi­mas po­li­kli­ni­kai bai­gia­si šių me­tų bir­že­lio 30-ąją. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jau pa­skel­bu­si kon­kur­są po­li­kli­ni­kos direk­to­riaus pa­rei­goms. V.Ko­va­lio­vas per­nai rug­sė­jo pra­džio­je iš­ėjo vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų, iki vai­kui su­eis tre­ji me­tai. Į dar­bą tu­rė­jo grįž­ti šie­met ge­gu­žės 9-ąją. Ta­čiau iki ge­gu­žės 12-osios pa­si­pra­šė išleidžia­mas kas­me­ti­nių mo­ka­mų atos­to­gų. Ar­tė­jant grį­ži­mo į dar­bą po vai­ko prie­žiū­ros atos­to­gų lai­kui V.Ko­va­lio­vas Aly­taus mies­to me­rui Vy­tau­tui Gri­ga­ra­vi­čiui pa­tei­kė pra­šy­mą jį at­leis­ti iš dar­bo ša­lių susita­ri­mu iš­mo­kant iš­ei­ti­nę iš­mo­ką at­si­žvel­giant į po­li­kli­ni­ko­je dirb­tą lai­ko­tar­pį.  Jis ti­kė­jo­si iš­ei­ti­nės išmo­kos už ke­tu­ris mė­ne­sius. Ta­čiau ša­lių su­si­ta­ri­mu po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius at­leis­tas iš­mo­kant vie­no mė­ne­sio vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nę iš­mo­ką. Va­kar, ge­gu­žės 15-ąją, bu­vo pas­ku­ti­nė V.Kova­lio­vo kaip Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus dar­bo die­na.

„LIETUVOS ŽINIOS“:

Minske jautęs politinį spaudimą baltarusiškas Europos humanitarinis universitetas 2006 metais persikėlė į Lietuvą. Tačiau graži idėja kaimynų jaunimą ugdyti vakarietiškomis vertybėmis atsidūrė ties fiasko slenksčiu. Pastaruosius trejus metus universitetą temdo skandalai, vidiniai nesutarimai, finansiniai sunkumai. Stringa naujojo rektoriaus paieškos – pusmetį EHU nepavyko rasti tinkamo žmogaus. Iš universiteto traukiasi darbuotojai. Be kita ko, jame pradeda vyrauti prokremliškos nuotaikos.
„Lygiai po penkerių metų atsisveikinau su Europos humanitariniu universitetu. Kodėl? Turbūt reikėtų sakyti, kad nesutapo požiūriai. Nenoriu komentuoti svetimų požiūrių, todėl tik išdėstysiu savo. Mano požiūriu, prieš metus dar buvo galima bandyti gelbėti EHU savarankiškumą radikaliai jį pertvarkant, bet šiandien tai nebeįmanoma. Dabar EHU gali išgelbėti tik susijungimas, o jungtis būtų prasminga tik su VU. Pagaliau toks EHU, koks yra dabar, vargu ar atitinka Lietuvos interesus“, – taip savo feisbuko paskyroje gegužės 10 dieną paskelbė dr. Bernardas Gailius, EHU ėjęs administracijos vadovo pareigas.

Europos humanitarinis universitetas (www.ehu.lt nuotr.)

„LIETUVOS RYTAS“:

Jeigu vyras nori turėti moters dokumentus arba, atvirkščiai, moteris – vyro, jiems nebereikia chirurgų – pakanka, jog pats asmuo tapatinasi su kita lytimi. Tokius dar neregėtus du sprendimus ką tik priėmė Vilniaus apylinkės teismas.
Pernai gruodį du piliečiai kreipėsi į Lietuvos gėjų lygą prašydami padėti jiems pakeisti moteriškus asmens tapatybės dokumentus į vyriškus. Jie turėjo psichiatro diagnozę, jog yra translyčiai, vartojo hormonus ir buvo užsienyje atlikę plastinės chirurgijos procedūrą – pašalinę krūtis. „Jūsų norui pritariu, tačiau nusiteikite, kad procesas bus ilgas: reikės pralaimėti du kartus Lietuvoje, o tuomet važiuosime į Strasbūrą, į Europos žmogaus teisių teismą“, – pasakė jiems Gėjų lygos žmogaus teisių politikos koordinatorius Tomas Vytautas Raskevičius. Ir suklydo.

„FM99“:

Ne paslaptis, kad valdžios siekis iki smulkmenų reguliuoti, kur ir kada suaugę žmonės gali nusipirkti alaus, yra vienas iš klausimų, dėl kurio visuomenė norėtų platesnės diskusijos. Kad alkoholizmas yra blogai, ar, kad yra žmonių, turinčių problemų – niekas nesiginčija. Tačiau dalis visuomenės nori paklausti, ar neperlenkta lazda. Tikrai tam turime teisę. Tik kada paskutinį kartą valdžia šiuo klausimu turėjo sąžiningą diskusiją su visuomene? Diskusiją su oponentais, o ne parodomąją imitaciją, be jokios opozicijos? Sąžiningą diskusiją, o ne „neapykantos dviminutę“, kur kiekvienas prieštaraujantis yra apšaukiamas „alkoholiku“ ar „parsidavusiu“.

Komentarai

komentarai(-ų)