„Pirmas puslapis“ – Alytuje dėl gripo epidemijos uždarytos beveik visos mokyklos

Alytaus miesto savivaldybė nuo vasario 6 d. skelbia  ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir gripo epidemiją Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas pasirašė įsakymą dėl gripo ir ūminių  viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos paskelbimo. Epidemijos pabaiga bus skelbiama atskiru įsakymu. Epidemijos metu rekomenduojama nutraukti užsiėmimus mokyklose, jeigu dėl gripo ir ūminių  viršutinių kvėpavimo takų infekcijų nelanko daugiau nei 20 proc. mokinių. Riboti masinius žmonių renginius, neplanuoti naujų. Vaikų kolektyvuose, įmonėse, organizacijose sustiprinti patalpų vėdinimą, drėgną valymą.

Alytuje uždarytos visos mokyklos išskyrus Jotvinių gimnaziją, Adolfo Ramanausko – Vanago gimnaziją ir Suaugusių ir jaunimo mokyklą

Aly­tiš­kis pro­fe­sio­na­lus spor­to fo­to­gra­fas Vy­tau­tas Dran­gi­nis – vie­nas lai­min­gų­jų, pa­te­kęs į Da­ka­ro ra­ly­je da­ly­va­vu­sių ir 18 vie­tą ben­dro­je įskai­to­je iš­plė­šu­sių lie­tu­vių Vai­do­to Ža­los ir Sau­liaus Jur­ge­lė­no ko­man­dos gre­tas. „Iš taip ar­ti ste­bė­ti pa­čias karš­čiau­sias Da­ka­ro aki­mir­kas ga­li tik jas įam­ži­nan­tys ak­re­di­tuo­ti as­me­nys. To, ką ma­to­me mes, ne­pa­ma­tys nė vie­nas žiū­ro­vas“, – tei­gė pro­fe­sio­na­las, ko­man­do­je at­li­kęs fo­to­gra­fo vaid­me­nį. Be­je, ak­re­di­ta­ci­ja į to­kį ren­gi­nį kai­nuo­ja net ke­le­tą tūks­tan­čių eu­rų, ta­čiau, kaip sa­kė Vy­tau­tas, to­kie pi­ni­gai yra ver­ti ne­pa­kar­to­ja­mų Da­ka­ro ra­lio aki­mirkų.

Nors šiuo me­tu Vy­tau­tas gy­ve­na Vil­niu­je, sa­ve jis lai­ko tik­ru dzū­ku, aly­tiš­kiu, o Aly­tus yra jo gim­tie­ji na­mai, į ku­riuos grįž­ta pail­sė­ti, ap­mąs­ty­ti sa­vo gy­ve­ni­mo. „Aly­tus man yra ta vie­ta, į ku­rią su­grįž­tu ra­miai pa­bū­ti, su­sto­ti, pa­gal­vo­ti. Čia man tar­si lai­kas su­sto­ja. Pa­bu­vęs gim­ti­nė­je, vėl su nau­jo­mis jė­go­mis ga­liu grįž­ti į tą šur­mu­lį, grei­tą gy­ve­ni­mą“, – ti­ki­no aly­tiš­kis.Jis pa­ti­ki­no, kad ge­rai jau­čia­si bet ku­ria­me pa­sau­lio kraš­te, vi­sur pri­si­tai­ko. Jam te­ko ku­rį lai­ką gy­ven­ti už­sie­ny­je, ku­ria­me su­tin­ka aly­tiš­kių. O apie juos Vy­tau­tas ga­li pa­sa­ky­ti tik pa­čius ge­riau­sius žo­džius. Pa­sak jo, dzū­ke­liai – la­bai stro­pūs, šil­ti, nuo­šir­dūs, pa­slau­gūs, vi­sa­da pa­si­ruo­šę da­ly­tis.

Valstybes atkūrimo šimtmetį pasitinkanti Lietuva pristigo trispalvių. Ne vienam vilniečiui nusprendus prisidėti prie LRT inicijuotos akcijos „Keliu vėliavą“, savaitgalį apsilankius prekybos centruose, standartinio dydžio trispalvės rasti nepavyko, kai kur nebuvo net vėliavėlių. Tenka konstatuoti, kad Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metis vėliavų gamintojus užklupo netikėtai. Nacionalinė atributika – tai negendanti prekė, tad buvo galima prognozuoti išaugsiantį poreikį ir pagaminti daugiau trispalvių, kad žmonėms netektų blaškytis jų ieškant. Taip galimybę daugiau užsidirbti prarado ir jau patyrę, ir smulkūs vėliavų gamintojai, juolab kad po 2011 metų, pakeitus Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą, jų gamybai nebereikia gauti specialios licencijos, kurią iki tol išduodavo Ūkio ministerija. Aušra Lėka – „Trispalvis deficitas“. LIETUVOS ŽINIOS

Vilniaus daugiabučių gyventojai teigia, jog sostinės valdžia nesugeba pagrįsti viešai dalijamų pažadų, kad pavasarį įvedus naują tvarką šiukšlių išvežimo paslauga gyventojams pigs 20-30 procentų. Priešingai – tipiniame sovietiniame daugiabučiame name Savanorių prospekte gyvenantis inžinierius suskaičiavo, kad taikant naujuosius tarifus jam kasmet už šiukšlių išvežimą teks mokėti daugiau negu dabar. Vilniaus miesto savivaldybė kategoriškai nebetvirtina, kad šiukšlių išvežimas vilniečiams pigs. Dabar teigiama, kad „vieniems rinkliava mažės, kitiems – didės“.

Nuo gegužės suskirsčius Vilniaus miestą į 5 atliekų surinkimo ir aptarnavimo zonas, teisę surinkti komunalines atliekas kiekvienoje iš jų turės tik vienas atliekų vežėjas. Savivaldybė viešojo pirkimo atviro konkurso būdu parinko tris šiukšlių vežėjus, bendroves „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „VSA Vilnius“. Bus įvesta dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą, ji pakeis iki šiol taikytą tarifinę sistemą, kai visi mokesčiai buvo mokami atliekų vežėjams. Arvydas Jockus – „Vilniečiai mokės brangiau ir už šiukšles, ir už naują įmonę“. LIETUVOS ŽINIOS

Alytuje su Alytaus regiono savivaldybių merais susitiko Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Pasak svečio, pagrindinis šio vizito tikslas – padiskutuoti su merais apie ligoninių regionalizacijos idėją – sveikatos paslaugų ligoninėse teikimą ne rajono, bet regiono lygiu.

Kaip teigė sveikatos apsaugos ministras, jeigu Alytaus regiono savivaldybės sutartų ir pradėtų paslaugas organizuoti sujungdamos įstaigas arba koncentruodamos skirtingas paslaugas skirtinguose rajonuose, jos jau dabar turėtų naudos – būtų užtikrintos kokybiškesnės paslaugos pacientams, didėtų ligoninių personalo atlyginimai. Susitikimo metu sveikatos apsaugos ministras A. Veryga Alytaus regiono savivaldybių merams pasiūlė ligoninių regionalizacijos idėją aptarti su savivaldybių tarybos nariais ir sveikatos specialistais.

Komentarai

komentarai(-ų)