„Pirmas puslapis“ – ar alytiškiai gali tikėtis atgauti permokėtus pinigus iš šilumos tiekėjų?

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

 

Alytaus naujienos

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas at­me­tė Aly­tu­je cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą tie­kian­čios ben­dro­vės „Li­tes­ko“ ape­lia­ci­nį skun­dą dėl Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo spren­di­mo, ku­riuo ne­bu­vo pa­nai­kin­tas ši­lu­mos tie­kė­jams ne­pa­lan­kus Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos nu­ta­ri­mas. Sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­ta su­tar­tis su ši­lu­mos tie­kė­jais jau bai­gė­si pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio 1-ąją. Ta­čiau ji ne­nu­trauk­ta iki šios die­nos. Šio teis­mo taip pat pra­šo­ma iš ši­lu­mos tie­kė­jų pri­teis­ti ne­ma­žą pi­ni­gų su­mą dėl jų veik­los lai­ko­tar­piu ga­li­mai ne­tin­ka­mai ver­tin­tų veik­los są­nau­dų ši­lu­mos kai­noje ir ši­lu­mos ga­my­boje.

Teis­mo taip pat pra­šo­ma iš ši­lu­mos tie­kė­jų pri­teis­ti ne­ma­žą pi­ni­gų su­mą dėl jų veik­los lai­ko­tar­piu ga­li­mai ne­tin­ka­mai ver­tin­tų veik­los są­nau­dų ši­lu­mos kai­noje ir ši­lu­mos ga­my­boje.

Valstybės elektroninių ryšių tinklų infrastruktūra valdoma neefektyviai, jos plėtra nekoordinuojama, nepakankamas tinklų saugumas. Tai rodo Valstybės kontrolės auditas. 10 tinklų valdytojų turi apie 20 tūkst. kilometrų ryšių infrastruktūros, į kurią per pastaruosius ketverius metus investuota 38,7 mln. eurų, o jai išlaikyti kasmet skiriama apie 30 mln. eurų. Auditas parodė, jog tinklų saugumas nėra pakankamas: vidutiniškai trečdalis (36 proc.) gerosios valdymo praktikos saugos reikalavimų neįgyvendinta, netinkamai stebima tinklų būklė, nemažai įrangos pasenusi (67 proc.), todėl yra visos sąlygos pažeisti tinklą.

Dirbančiųjų IT specialistų dalis Lietuvoje – viena mažiausių ES

Informacinių technologijų ir komunikacijos specialistų dalis tarp visų dirbančiųjų praėjusiais metais Lietuvoje didėjo, tačiau išliko viena mažiausių tarp 28-ių Europos Sąjungos (ES) valstybių, skelbia Eurostatas. 2016 metais Lietuvoje dirbančių IT specialistų dalis sudarė 2,5 proc. visų šalyje dirbančių asmenų. Mažesnė IT specialistų dalis buvo tik Rumunijoje (2 proc.) ir Graikijoje (1,4 proc.). Estijoje šis rodiklis siekė ir 5,3 proc., o visoje ES – 3,7 procento.Didžioji dalis (75,2 proc.) visų dirbančių IT specialistų Lietuvoje pernai buvo vyrai. Pagal dirbančių IT specialistų su aukštuoju išsilavinimu skaičių (80,7 proc.) Lietuva ES atsiliko tik nuo Airijos.

LIETUVOS ŽINIOS

Kultūros ministerija siūlo Seimui atsisakyti Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos ir rekomenduoja visą paramos kūrėjams skyrimą bei mokėjimą patikėti jai. Aiškinama, kad taip bus sumažinta Meno kūrėjų socialinės apsaugos programą ir jos administravimo tvarką tvirtinančiai Vyriausybei tenkanti administracinė našta. Šiuo metu minėtą programą tvirtina ir jos administravimo tvarką nustato Vyriausybė. Seimo Kultūros komiteto pirmininko pavaduotojo Arūno Gelūno įsitikinimu, ministerijos sumanymas yra labai keistas žinant, kokia nestabili menininkų padėtis Lietuvoje. Todėl A. Gelūnas tikino sunkiai įsivaizduojantis, kaip bus randama lėšų minėtoms reikmėms.

Šiemet pateikta per 900 egzaminų apeliacijų

Šiemet pateiktos 908 pagrindinės sesijos visų valstybinių brandos egzaminų (VBE) apeliacijos, pakeisti šiek tiek daugiau kaip penktadalio (22 proc.) darbų įvertinimai.Kaip skelbia Nacionalinis egzaminų centras (NEC), iš 200 darbų, kuriuose keisti rezultatai, padidinti 82 proc. darbų įvertinimai, sumažinti – 18 proc. darbų.Daugiausiai skųsta lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino vertinimais. Šio egzamino apeliacijų šiemet buvo 744, palyginti su pernai, jų skaičius sumažėjo 368 apeliacijomis.Šiemet prašymus laikyti brandos egzaminus buvo pateikę 32 tūkst. 572 kandidatai.

Komentarai

komentarai(-ų)