„Pirmas puslapis“ – dėl paminklo Dainavos apygardos partizanams Pirmojo Alytaus aikštėje – alytiškių peticija

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

Šiandien buvo minima vietos savivaldos diena. Apie ją platesnis pokalbis su Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Vytautu Jastremsku.

Savivaldybėje nuo 13 valandos vadovų vietas “užėmė” moksleiviai. Nuo 2007-ųjų metu Lietuvoje minima Vietos savivaldos diena. Šią dieną galima laikyti savivaldybių tarnautojų profesine švente, tačiau kartu tai ir visų žmonių šventė, nes visi gyvename tam tikroje savivaldoje. Vietos savivalda – tai valstybės teritorijos administracinio vieneto – savivaldybės – teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis tam tikroje teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus.

Jaunoji Alytaus valdžia!Savivaldos dienos proga jaunimas dirba Alytaus miesto savivaldybė

Posted by Radijo stotis FM99 on 2017 m. spalis 10 d.

Pa­aiš­kė­jo kon­kur­so pa­min­klui Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams lai­mė­to­jas. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja lai­mė­to­ju iš­rin­ko ir Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tė­je siū­lo pa­sta­ty­ti me­ta­li­nį „Bun­ke­rį-kop­ly­čią“, ku­rios au­to­rius bus pa­gar­sin­tas ry­toj 11 val. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je at­plė­šus vo­kus.

Dėl paminklo Dainavos apygardos partizanams Pirmojo Alytaus aikštėje – alytiškių peticija

Ta­čiau dar nė ne­spė­jus pa­aiš­kė­ti siū­lo­mo pro­jek­to au­to­riui, va­kar pa­skelb­ta elek­tro­ni­nė Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jų pe­ti­ci­ja, ku­rią jau ga­li­ma pa­si­ra­šy­ti in­ter­ne­te „Už I Aly­taus aikš­tę ir jos iš­sau­go­ji­mą!“. Jo­je pra­šo­ma pa­min­klui pa­rink­ti ki­tą, su par­ti­za­nų ko­vų is­to­ri­ja la­biau su­si­ju­sią, Aly­taus vie­tą, o is­to­ri­nę aikš­tę pa­lik­ti aly­tiš­kiams ir ne­dar­ky­ti jos abe­jo­ti­nais es­te­ti­niais spren­di­mais.

Į ke­tu­rių mė­ne­sių žy­gį pės­čio­mis po Eu­ro­pą iš­si­lei­du­si aly­tiš­kė Si­mo­na Vi­dū­nai­tė (33 m.) su drau­gu Ro­mu Usa­vi­čiu­mi (32 m.) jau šio mė­ne­sio pa­bai­go­je baigs sa­vo ke­lio­nės tiks­lą. Tarp­tau­ti­nė­je eks­pe­di­ci­jo­je „Ene­lo­op Eu­ro­pe ex­pe­di­tion 2100“ da­ly­vau­jan­tys lie­tu­viai sie­kia lai­mė­ti 21 tūks­tan­čio eu­rų pri­zą, skir­tą Dzū­ki­jos na­cio­na­li­niam par­kui. Iki sėk­mės mū­sų tau­tie­čiams trūks­ta vi­sai ne­daug – dar va­kar pir­ma­vu­sius lie­tu­vius spar­čiai vi­jo­si len­kų po­ra. Tam, kad mū­sų tau­tie­čiai iki pat fi­ni­šo iš­lai­ky­tų sėk­mę sa­vo ran­ko­se, rei­kia kuo di­des­nio mū­sų vi­sų pa­lai­ky­mo. Pa­rem­ti Si­mo­ną ir Ro­mą ga­li­ma so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ esan­čio­je „Ene­lo­op Eu­ro­pe ex­pe­di­tion 2100 – te­am yellow“ pa­sky­ro­je, tam­pant jų se­kė­jais, ak­ty­viai jo­je lan­kan­tis, reiš­kian­tis ir spau­džiant „pa­tin­ka“ ant lie­tu­vių įke­lia­mų vaiz­dų, nuo­trau­kų, juos ko­men­tuo­jant.

Komentarai

komentarai(-ų)