„Pirmas puslapis“ – gali tekti mokėti rin­klia­vą už at­lie­kas avari­nės būk­lės gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se

ALYTAUS NAUJIENOS:

„Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė ne vie­no aly­tiš­kio skun­das dėl mo­ka­mos rin­klia­vos už at­lie­kas avari­nės būk­lės gy­ve­na­muo­siuo­se na­muo­se. Iki šiol Alytaus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui pa­tei­kus sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų išduo­tas ava­ri­nę gy­ve­na­mo­jo na­mo būk­lę liu­di­jan­čias pa­žy­mas to­kio tur­to savinin­kai nuo šiukš­lių mo­kes­čio bu­vo at­lei­džia­mi 100 proc. Da­bar gyvenamojo na­mo ava­ri­nei būk­lei nusta­ty­ti žmo­nėms teks sam­dy­ti eks­per­tus, ku­rie ga­lės iš­duo­ti rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čias pa­žy­mas. Antraip šiukš­lių mokes­tis ga­li bū­ti su­ma­žin­tas tik 50 proc.

50 proc. mo­kes­čio leng­va­ta tai­ko­ma ne­nau­do­ja­miems ne­baig­tos sta­ty­bos ob­jek­tams, taip pat tiems sta­ti­niams, ku­riuo­se per pu­sę ka­len­do­ri­nių me­tų su­nau­do­ja­ma ne dau­giau kaip 50 ki­lo­vat­va­lan­džių elek­tros ar ne dau­giau nei 1 kub. met­ras van­dens.

LIETUVOS RYTAS:

Dar prieš žengdamas į socialdemokratų vadovo postą Gintautas Paluckas žadėjo, kad pirmasis partijos ešelonas turės keistis kardinaliai. Savaitgalį vykusiame suvažiavime jis tai įrodė, – rašo „Lietuvos rytas“. Socialdemokratų partijos suvažiavimo patvirtintas pirmininku G. Paluckas pasirinko dvylika savo pavaduotojų, tarp jų – daug naujų veidų, pusė jų – moterys. Pirmininko pavaduotojo statuso neteko tokie partijos senbuviai kaip Seimo nariai Juozas Bernatonis, Juozas Olekas, Algirdas Sysas, Julius Sabatauskas. Ankstesnes pozicijas išsaugojo Vilija Blinkevičiūtė, Gediminas Kirkilas, Justas Pankauskas ir Mindaugas Sinkevičius. Partijos atsakinguoju sekretoriumi paskirtas buvęs aplinkos viceministras Linas Jonauskas.

Sakydamas savo pirmąją partijos pirmininko kalbą G. Paluckas priminė Algirdo Brazausko posakį, kad „socialdemokratija yra tas pats liberalizmas, tik iki tam tikro lygio’“, ir pareiškė su tuo nesutinkantis. „Mūsų politinė darbotvarkė yra gerokai ambicingesnė. Tai, ką liberalai palieka sutvarkyti nematomai rinkos rankai, mes imamės atsakomybės tvarkyti patys – solidariai ir socialiai teisingai, nepaliekant nė vieno už borto. Socialdemokratija nėra pašalpos ir išmokos. Socialdemokratija yra žmogaus išlaisvinimas iš gamtos ir rinkos lemtos nelygybės, galimybė kurti savo gyvenimą pačiam“, – sakė G. Paluckas.

LIETUVOS ŽINIOS:

Praėjusią savaitę Seimas sužlugdė valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) deklaruotą siekį depolitizuoti Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK). Nors parlamento suburtai specialiajai komisijai dar pavesta koreguoti VRK veiklos įstatymo projektą, tiek patys „valstiečiai“, tiek jų oponentai beveik neabejoja, kad planuotą pertvarką teks atidėti, juolab kad laiko svarstymams nebėra – kitą savaitę baigiasi dabartinės VRK kadencija, – rašo „Lietuvos žinios“. Nepriklausomai nuo to, kiek užtruks naujos VRK formavimas, Seimo pirmininkas po poros savaičių ketina teikti komisijos pirmininko kandidatūrą. Kas pakeis ilgametį VRK vairininką Zenoną Vaigauską, neatskleidžiama.

 

Komentarai

komentarai(-ų)