„Pirmas puslapis“ – Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla tapo konflikto priežastimi tarp rajono valdžios ir gyventojų

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

ALYTAUS NAUJIENOS:

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, sau­sio 14-ąją, Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus sa­lė­je bu­vo su­reng­tas Aly­taus ra­jo­ne vei­ku­sios Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos stei­gia­ma­sis su­si­rin­ki­mas. Siek­da­mi iš­sau­go­ti šios mo­kyk­los, vie­nin­te­lio to­kios pa­skir­ties ra­jo­no ob­jek­to, įra­šy­to į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą, at­mi­ni­mą, drau­gi­jos stei­gi­mą ini­ci­ja­vo bu­vę jos mo­ki­niai, mo­ky­to­jai, mo­kyk­los sta­ty­bos fun­da­to­riaus gi­mi­nai­čiai, Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus, Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos at­sto­vai. Prieš pat su­si­rin­ki­mą Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus sa­lė­je ne­ti­kė­tai pa­si­ro­dė dau­giau kaip dvi de­šim­tys Aly­taus ra­jo­no val­džios at­sto­vų su me­ru Al­gir­du Vrub­liaus­ku prie­ša­ky­je ir pe­rė­mė Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los drau­gi­jos stei­gi­mą į sa­vo ran­kas. Šios drau­gi­jos stei­gi­mo ini­cia­to­riams tai pri­mi­nė oku­pa­ci­nius ra­jo­no val­džios veiks­mus.

Apie tai rašo Alma Mosteikaitė straipsnyje „Draugijos steigimą iš iniciatorių tarsi okupantė perėmė Alytaus rajono valdžia“. Kviečiame pasiklausyti diskusijos, vykusios „FM99“  studijoje iškart po susirinkimo.

Kaip teigiama Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos steigimo iniciatyvinė grupės pranešime:

Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos kūrimas inicijuotas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos  2016-10-04 rekomendaciją „Dėl vietos bendruomenių vaidmens saugant kultūros paveldą“.  Draugiją norėta įsteigti visuomenės atstovams siekiant  tampriau bendradarbiauti  su Alytaus rajono savivaldybe ir rasti sprendimus, kad  Alytaus krašto kultūros paveldo objektai tarnautų visuomenės interesams, reprezentuotų Dzūkijos regiono savitumą, tradicijas, Lauryno Radziukyno pavyzdžiu skleistų kilnias rūpesčio krašto kultūra idėjas.

Tokie ketinimai nepatiko Alytaus  rajono vadovams, kurie ėmėsi drastiškų priemonių, kad  sužlugdytų pilietinę iniciatyvą. Likus kelioms minutėms iki steigiamojo susirinkimo pradžios į salę įžengė Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas. Pasidžiaugus parodytu  rajono valdžios dėmesiu,  savivaldybės vadovams pasiūlyta susipažinti su Draugijos Įstatų projektu. Prieš pat 12 val.  į susirinkimo salę vienu metu sugužėjo organizuotai atvykęs didelis būrys (apie 25 žmonės),   daugumoje rajono savivaldybės arba jai pavaldžių įmonių tarnautojai  ir specialistai. Tarp jų – administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė, mero patarėjas Ramūnas Bielevičius,  švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus vedėja Česlova Mocevičienė ir kiti.

Draugijos steigimo iniciatorių vardu pirmininkauti susirinkimui buvo pasiūlytas vienas iš Draugijos steigimo iniciatorių Kazimieras Sventickas. Tačiau mero pavaduotojas  A.Balčiūnas  pasiūlė pirmininkaujančiu rinkti rajono merą A.Vrubliauską.  Dalyvaujančių valstybės politikų ir savivaldybės tarnautojų skaičius viršijo Draugijos steigimo iniciatorių ir bendruomenės atstovų skaičių. Suprantama, – visi  jie buvo už mero kandidatūrą. Išreiškę pasipiktinimą dėl neteisėto savivaldybės vadovų ir jiems pavaldžių  tarnautojų kišimosi į visuomeninės organizacijos  steigimą,  susirinkimo salę  paliko   Alytaus rajono tarybos narys Jonas Juravičius ir bendruomenės narys Gintautas Šapoka. Tačiau A.Vrubliauskas nusprendė tęsti susirinkimą ir teikė svarstyti Draugijos Įstatų  projektą. K.Sventickas  informavo kurie žmonės  yra  Draugijos steigimo iniciatoriai  parengę Įstatų projektą. Supažindino su Įstatų projekte numatytais Draugijos tikslais ir veiklos pobūdžiu. Pabrėžęs, jog siekdama tikslų Draugija konstruktyviai bendradarbiaus  su savivaldos institucijomis, K.Sventickas pasiteiravo, ar nėra teisinio prieštaravimo ir interesų konflikto,  kai patys rajono savivaldybės vadovai ir tarnautojai dalyvauja Draugijos steigimo susirinkime ir gali būti renkami į valdymo organus?  A.Vrubliauskas motyvavo, kad susirinkimas viešai paskelbtas ir  visi, kas nori, gali dalyvauti susirinkime bei Draugijoje. K.Sventickas priminė, kad dar vakar minėjome Sausio 13-ją – Laisvės gynėjų dieną. Valdžios baimė ir prievarta yra nesuderinami su laisvės ir demokratijos principais. Akivaizdu, kad pavaldiniai  į šį Draugijos steigimo susirinkimą atvyko organizuotai,  paliepus rajono vadovams,  o ne iš pilietinių paskatų. Po šio pareiškimo visi Draugijos steigimo organizatoriai ir dauguma atvykusių bendruomenės narių protestuodami paliko susirinkimo salę.   Tačiau susirinkimas buvo tęsiamas. Draugijos  pirmininke išrinkta rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus vedėja Česlova Mocevičienė. Į valdybą išrinkti dar keli savivaldybės tarnautojai. Paaiškėjo ir  dar vienas teisinis pažeidimas –  į valdybą „išrinkti“ ir trys tikrieji Draugijos steigimo iniciatoriai, nors jie pačioje susirinkimo pradžioje protestuodami paliko salę.

Lietuvos Respublikos Asociacijų Įstatymo 14 straipsnyje yra apibrėžtos Asociacijos veiklos garantijos: „Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims draudžiama kištis į asociacijos veiklą ir į jos vidaus reikalus.“

Lauryno Radziukyno mokykla Alytaus Naujienu

Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokykla („Alytaus naujienos“ nuotr.)

                           
LIETUVOS ŽINIOS:

Paskutinei minutei atidėjęs svarbiausius darbus, naujos kadencijos Seimas šiandien turėtų baigti savo pirmąją sesiją. Valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis pripažįsta, kad per du darbo mėnesius jiems nepavyko pereiti prie darbų, žadėtų per rinkimus, o apžvalgininkai naujojo Seimo darbo pradžią vadina chaosu, lydimu populistinių idėjų. „Šiuo metu visi sėdime tarsi kanalizacijoje, besimėgaudami sklindančiais kvapais. Tokio chaoso tikėtis buvo sunku, bet valdantieji jį toliau leidžia kurti, tai rodo ir pastarųjų dienų situacija“, – „Lietuvos žinioms“ sakė Mykolo Romerio universiteto dėstytoja Rima Urbonaitė.
Taip ji įvertino prieštaringas Seime teikiamas idėjas ir pastarąją „valstiečių“ komunikacijos strategų nesuvaldytą situaciją, savaitgalį paaiškėjus, kad šios partijos narė parlamentarė Greta Kildišienė naudojasi „valstiečių“ lyderio ir Seimo frakcijos seniūno R. Karbauskio valdomam „Agrokoncernui“ priklausančiu visureigiu „Range Rover“, taip pat galbūt nuslėpė kai kuriuos savo biografijos faktus.

LIETUVOS RYTAS:

Lietuvos estrados legendos Stasio Povilaičio 70 metų sukaktį, kurios jis taip ir nesulaukė, sekmadienį minėdami jo artimiausi žmonės prisiminė jo gyvenimą. Kai dešimtmetis Kauno „Metropolio“ restorano virėjos sūnus Stasys padainavo žinomą dainą iš garsaus italų dainininko Robetino Loreti repertuaro, publika buvo sužavėta, o direktorius paklausė berniuko, kokio atlygio jis norėtų už pasirodymą. „Karbonado ir limonado“, – atsakęs tuomet S. Povilaitis. „Aš paskutinis, kuris taip pigiai tave nuperku“, – pranašiškus žodžius tuomet pasakęs restorano direktorius. S. Povilaitis yra prisipažinęs, jog nuo to pasirodymo jis jau žinojęs, kad taps dainininku… Minėdami jo 70-metį, artimieji bei draugai praskleidė ir ilgai slėptas maestro gyvenimo paslaptis.

 

Komentarai

komentarai(-ų)