„Pirmas puslapis“ – moteris prigėrė vaistų ir juos sugirdė savo vaikams

 

Antradieniais „FM99“ eteryje klausykite laidos – „Pirmas puslapis“. Jos metu – spaudos apžvalga, analitika, specialistų ir straipsnių autorių komentarai.

„Lietuvos žinios“ praneša, kad į kitų metų privalomąją karo tarnybą jaunuoliai viliojami pažadais leisti pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir galimybe gauti didesnes išmokas. Krašto apsaugos ministerija (KAM) nesiūlo didelių ateinančių metų šaukimo į privalomąją karo tarnybą tvarkos korekcijų. Viliamasi, kad kelios suplanuotos naujovės turės įtakos jaunimo apsisprendimui rinktis tarnybą kariuomenėje. „Noriu padėkoti jaunimui už parodytą pilietinį ir patriotinį užtaisą šiemet savanoriškai įsiliejus į Lietuvos kariuomenės gretas. Tai rodo, kad Lietuvos jaunimas jaučia atsakomybę už savo šalį, pareigą ir meilę Tėvynei. Kviečiu ir kitus jaunuolius sekti jų pavyzdžiu, aktyviai registruotis savo noru atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą kitąmet,“ – pristatydamas 2016 metų šaukimą į privalomąją tarnybą vakar ragino krašto apsaugos ministras socialdemokratas Juozas Olekas.

„Šiaulių kraštas“ skelbia, kad vakar Kražiuose palaidota paskutinioji žudynių auka 52 metų seniūnijos socialinė darbuotoja Lilija Galkauskienė. Šeštadienį ir sekmadienį Kražių kalnelyje atgulė kitos žudiko aukos. Į paskutiniąją kelionę jas palydėjo šimtai žmonių.Nors nuo pirmosios žudynių dienos jau praėjo savaitė, vyresni kražiškiai dar negali ramiai gyventi, o socialinės darbuotojos bijo eiti į darbą.

PirmasPuslapis Emilis Lingė ir Liudas Ramanauskas FM99

Emilis Lingė ir Liudas Ramanauskas

„Alytaus naujienos“ rašo, kad ką reiš­kia leis­tis į žy­gį, mie­go­ti pa­la­pi­nė­je, įkur­ti lau­žą, iš­tver­ti ty­kan­čius pa­vo­jus ir žy­gy­je pa­tir­tas trau­mas, aly­tiš­kė Au­re­li­ja Al­do­ny­tė su­ži­no­jo tik tuo­met, kai pa­si­ry­žo gau­ti aukš­čiau­sią Edin­bur­go her­co­go ap­do­va­no­ji­mų pro­gra­mos įver­ti­ni­mą – auk­so žen­kle­lį. Dau­giau kaip šim­tą ki­lo­met­rų per ke­tu­rias die­nas įvei­ku­si dvi­de­šimt­me­tė mer­gi­na įsi­ti­ki­nu­si, kad ši pa­tir­tis ją iš­mo­kė dau­ge­lio da­ly­kų. „Nie­ka­da iki tol man ne­te­ko mie­go­ti pa­la­pi­nė­je, ne­mo­kė­jau nau­do­tis že­mė­la­piu, kom­pa­su, net ne­bu­vau kū­ru­si lau­žo. Pės­čio­mis įveik­ti di­de­lius at­stu­mus su­si­du­riant su įvai­rio­mis kliū­ti­mis man bu­vo iš­ties di­de­lis iš­šū­kis. Ta­čiau da­ly­vau­ti „Do­fE“ pro­gra­mo­je ap­si­spren­džiau spon­ta­niš­kai“, – pa­sa­ko­jo mergina.

„Lietuvos rytas“ praneša, kad į privatų namą Kauno Aleksoto rajone iškviesti medikai aptiko sąmonę praradusius 7 metų mergaitę ir 11 metų berniuką bei smarkiai apsvaigusią, tačiau kalbėti dar galinčią jų motiną. Moteris prisipažino išgėrusi didelį kiekį stiprių nervų sistemą veikiančių medikamentų ir sugirdžiusi jų savo vaikams. Įtariama, jog motina liepė vaikams išgerti vaistų, sakydama, kad jų reikia organizmui stiprinti. Kai atvyko mažamečių senelis ir medikai, kambaryje ant grindų mėtėsi praplėštų šių vaistų pakuočių. Visi trys apsinuodiję šeimos nariai buvo skubiai nunešti į greitosios pagalbos automobilį ir nuvežti į Kauno klinikų Reanimacijos skyrių. Klinikose ligoniams buvo skubiai išplautas skrandis, suteikta kita pagalba. Pirmadienį visų trijų nukentėjusiųjų sveikatos būklė buvo patenkinama. Policija pradėjo ikiteisminį turimą dėl pasikėsinimo nužudyti. Manoma, kad kraupų žingsnį žengusi kaunietė gali sirgti depresija. Su ja artimiausiu metu turėtų bendrauti psichiatrai.

Komentarai

komentarai(-ų)