„Pirmas puslapis“ – „Sva­jo­nės“ sva­jo­nei paaukota daugiau nei 11 tūkst. eurų

Radijo stoties FM99 eteryje laida „Pirmas puslapis“ apie tai, kokios aktualiausios naujienos šiandien pirmuosiuose naujienų portalų ir laikraščių puslapiuose.

Gruo­džio 2-osios va­ka­rą, vos tik Alytaus Ro­tu­šės aikš­tė­je buvo įžieb­ta ka­lė­di­nė eg­lė, mies­to te­at­re pra­si­dėjo ka­lė­di­nis lab­da­ros va­ka­ras „Iš­pil­dy­ki­me „Sva­jo­nės“ sva­jo­nę“. Kaip sakė Zontos klubo prezidentė Inga Daukšienė „vakaro metu susirinkę žmonės paaukojo daugiau nei 11 tūkst. eurų.“

Surinktos ir rėmėjų aukojamos lėšos bus skirtos simfoniniam orkestrui „Svajonė“ – išpildyti „Svajonės“ svajonę: suteikti galimybę pirmą kartą 60 vaikų orkestrui sudalyvauti tarptautiniame konkurse.

Vakaro metu susirinkę žmonės „Svajonei“ paaukojo 11 tūkst. eurų („Svajonės“ Facebook nuotr.)

LIETUVOS ŽINIOS: šiemet Alytaus rajono Miroslavo seniūnijoje dirbamuose laukuose aptikti du kapinynai, apie kurių egzistavimą iki šiol nebuvo jokių žinių, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“. Kapinynus rasti archeologams padėjo prieš keletą metų susikūrusio Metalo ieškiklių naudotojų klubo (MINK) nariai. Kaip „Lietuvos žinioms“ pasakojo tyrimams vadovavęs archeologas Olegas Fediajevas, padedant MINK nariams, išarto lauko dirvoje aptikta daug daiktų, išlikusių iš II–III amžiaus, vadinamojo romėniškojo, bei kiek vėlesnių laikų – IX–XII amžių – kapinynų. Tai – segės, žiedai, ietigaliai, kirvis, įvairių dirbinių atskiros dalys.„Iki šiol apie šių kapinynų egzistavimą nebuvo jokių žinių. Artimiausias kultūros paveldo objektas nuo šio yra nutolęs apie pusantro kilometro, tačiau jis daug vėlesnis. Visi archeologiniai radiniai yra papuošalai arba jų dalys, būdingi būtent kapinynams. Jie bus perduoti saugoti Lietuvos nacionaliniam muziejui.

Siekiama įamžinti Romo Kalantos atminimą

ALYTAUS NAUJIENOS: prie namo Vinco Krėvės gatvėje, kuriame užaugo Romas Kalanta, disidentas, susideginęs protestuodamas prieš sovietų valdžią, žadama sutvarkyti skverelį ir įamžinti jo atminimą bei įrengti alytiškių traukos vietą, kurioje vyktų įvairūs kameriniai renginiai, koncertai, poezijos vakarai.Kaip pa­sa­ko­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Po­vi­las La­bu­kas, ge­ra pra­džia jau yra – ap­leis­tas že­mės skly­pas po ak­ci­jos „Da­rom“ tal­kos ta­po jau­kes­nis, Dai­lių­jų ama­tų mo­kyk­la įren­gė suo­liu­kus, sa­vi­val­dy­bė šie­nau­ja žo­lę.Pa­sak Kul­tū­ros sky­riaus spe­cia­lis­to Ne­ri­jaus Ab­ro­mai­čio, aly­tiš­kiai taip pat bu­vo ak­ty­vūs siū­ly­da­mi idė­jas, kaip šia­me skve­re bū­tų ga­li­ma įam­žin­ti Ro­mo at­mi­ni­mą, pa­siū­ly­ta įreng­ti gro­jan­tį suo­le­lį.

Komentarai

komentarai(-ų)