„Vaikų pasaulis mūsų pasaulyje“ – Alytaus Lietaus vaikai 2022-aisiais nusiteikę įgyvendinti svajones daugiau judėti! O Jūs ar turite svajonių?

Klausykite Jums patogiu metu – prenumeruokite podcast’ą:  Apple podcasts | Spotify | Googlepodcasts | RSS|RadioPublic Breaker| Anchor|Pocket Casts|Castbox

Kalendoriaus lapeliuose iš tolo šviečiant 2022-iesiems, nejučiomis vis prisimename, kokie gi buvo praskrieję metai, apžvelgiame, į(si)vertiname, išsikeliame naujus tikslus ir lūkesčius… FM99 studijoje apie apie 2021-ųjų iššūkius ir pasiekimus, naujų metų viltis kalbėjome su Alytaus autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ vadove Klementina Gruzdiene. Kviečiame pasiklausyti!

Klementina Gruzdienė ir Eglė Malinauskienė FM99 studijoje

2021-aisiais pasiekta išties daug: Alytaus autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ tapo organizacija, kuri pati teikia paslaugas, įvyko daugybė paskaitų, suteikusių informacijos, žinių visuomenei, pedagogams, pojūčių stovykla, skirta šeimoms, vyko molio, logoterapijos, dinaminės terapijos (kai judesys jungiamas su kalbos lavinimu) užsiėmimai… 2021-aisiais asociacija pirmoji pradėjo teikti paslaugas aspergerio sindromą turintiems vaikams, startavo projektas „Herojų kava“, įvyko paramos aukcionas Alytaus audiovizualiųjų menų centre.

Kaip sako K. Gruzdienė: „Nenorėjom būti prašantys, norėjom kokybės, suteikti kokybiškas paslaugas. Kai kur buvome pirmieji, pavyzdžiui, įtraukiosios stovyklos (skirtos visiems vaikams), regione tokių nebuvo. Ypatingai svarbios yra paslaugos šeimai, nes jos negali būti teikiamos vaikui, jį išskiriant iš šeimos“. Tačiau norint siekti kokybės ir teikti kokybiškas paslaugas, reikia finansinių išteklių, tad buvo teikiamos paraiškos, sėkmingai dalyvauta įvairiuose projektuose. Vienas jų – „Herojų kava“ – labai emociškai brangi iniciatyva, sulaukusi milžiniško visuomenės palaikymo. Tai mobili kavinė – iniciatyva skatinanti žmones su negalia įsilieti į darbo rinką. Šio projekto metu taip pat buvo supirkta visa įranga, reikalinga konferencijoms atvirose erdvėse. Kaip sako Alytaus „Lietaus vaikų“ asociacijos vadovė, šią įrangą gali pasiskolinti, naudoti ir kitos nevyriausybinės organizacijos, nes norisi būti atviriems ir dalintis tuo ką turi.

Pasak K. Gruzdienės: „Atvirumas, reputacija yra mūsų didžiausias turtas, o finansinė parama įgalina mus veikti, tad labai svarbus yra ir žmonių indėlis“. Didelis, nuoširdus noras prisidėti, padėti, paremti ypač buvo juntamas prieš Šv. Kalėdas rengiant paramos aukcioną. Kaip pasakojo jo organizatorės Klementina Gruzdienė ir Eglė Malinauskienė, idėja buvo labai spontaniška ir tapo kūnu tik žmonių palaikymo, gerumo, iniciatyvos dėka. Surinktos lėšos (apie 2000 eurų) bus skirtos svarbiam tikslui įgyvendinti. „Lietaus vaikų“ svajonė, kuri, panašu, turi labai realią galimybę išsipildyti 2022-aisiais! Tai sporto įranga, kuri skatina vaikų lavinimą, fizinį aktyvumą, stiprina motyvaciją, lavina motoriką. Ši įranga yra sertifikuota, keliauja iš toli, tad lėšų jai įsigyti reikia daug, tačiau per metus kauptos lėšos, socialiai atsakingo verslo finansinė parama, bendruomenės narių prisidėjimas, aukcione surinktos lėšos padės įgyvendinti šią svajonę.

„Sie­kia­me pa­slau­gų plėt­ros mies­te, re­mian­tis pa­žan­giau­sio­mis me­to­di­ko­mis, tai pra­smin­giau ir ne­ga­lė­tu­me pa­nau­do­ti su­rink­tų pi­ni­gų. Mes juos in­ves­tuo­si­me į gro­žį – kas ga­li bū­ti gra­žiau už ma­mų šyp­se­nas, už vai­ko vei­dą, kai šis vi­są gy­ve­ni­me gir­dė­jo „jis ne­ga­li“, ir stai­ga pa­jau­čia, gal vis­gi ga­li! Ga­lų ga­le, tai mū­sų vi­sų gar­bės rei­ka­las su­grą­žin­ti nors da­lį sko­los vai­kams, ku­rie yra iš­skir­ti ir ne­ga­li lan­ky­ti spor­to už­si­ė­mi­mų kar­tu su li­ku­siais vien dėl to, kad nė­ra už­tik­ri­na­mos pa­gal­bos spe­cia­lis­tų pa­slau­gos po pa­mo­kų.“ – sako Alytaus autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ vadovė Klementina Gruzdienė.

Prie laidų finansavimo prisideda Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Ačiū!

Komentarai

komentarai(-ų)